Prowadzone konsultacje i terapie:

  • Konsultacja i wsparcie psychologiczne dla dorosłych
  • Consultation and psychological support for adults
  • Psychoterapia indywidualna dorosłych – po ustaleniu kontraktu z psychoterapeutą

Psychoterapeuta w trakcie całościowego kursu przygotowującego do uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego organizowanego przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Klinicznego im. J. Babińskiego w Krakowie w podejściu psychoanalitycznym. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku psychologia. Należy do Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Doświadczenie zawodowe zdobyła podczas staży w Szpitalu Klinicznym im. J. Babińskiego w Krakowie na Oddziale Ogólnopsychiatrycznym oraz Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości oraz Nerwic, a także Oddziale Neurologii i Udarów Mózgu oraz w całodobowym Oddziale Psychiatrii Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie, gdzie pracuje do chwili obecnej.

Prowadzi zajęcia warsztatowe oraz terenowe w Instytucie Psychologii Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w ramach modułu specjalizacyjnego „Psycholog w zespole terapeutycznym – całościowa opieka psychologiczna na oddziale psychiatrii”. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń oraz warsztatów dla dorosłych oraz młodzieży z zakresu psychologii o tematyce stresu, radzenia sobie z emocjami oraz rozwiązywania konfliktów.

W Gabinetach Psychoterapii SELFCARE prowadzi konsultacje psychoterapeutyczne i psychoterapię indywidualną osób dorosłych, a także konsultacje i wsparcie psychologiczne dla osób dorosłych w języku polskim i angielskim. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

————————————————————————————

Psychotherapist during a comprehensive course preparing to obtain the certificate of the Polish Psychiatric Association organized by the Personality Disorders and Neurosis Treatment Department of the Clinical Hospital. J. Babiński in Krakow in the psychoanalytic approach. A graduate of the Jagiellonian University, majoring in psychology. She belongs to the Polish Psychiatric Association.

She gained professional experience during internships at the Clinical Hospital. J. Babiński in Krakow at the General Psychiatric Ward and the Personality Disorders and Neuroses Treatment Ward, as well as the Neurology and Stroke Ward and the 24-hour Psychiatry Ward of the Specialist Hospital. Ludwik Rydygier in Kraków, where she works until now.

She conducts workshops and field classes at the Institute of Social Psychology of the Jagiellonian University in Krakow as part of the specialization module „Psychologist in the therapeutic team – comprehensive psychological care in the psychiatry department”. She has experience in conducting training and workshops for adults and teenagers in the field of psychology on stress, coping with emotions and conflict resolution.

At SELFCARE Psychotherapy Offices, she provides psychotherapeutic consultations and individual psychotherapy for adults, as well as consultations and psychological support for adults in Polish and English. Her work is subject to regular supervision.