Skip to main content

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

§1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
a. Regulamin – niniejszy dokument;
b. Usługodawca – A. Staroszczyk, J. Pietras Spółka Cywilna, adres: ul. Szlachecka 23B, 32-080 Brzezie, NIP 6772478791, REGON 522249971, adres e-mail: biuro@gabinetyselfcare.pl, numer telefonu: 500 15 40 40
c. Specjalista – psycholog, psychoterapeuta, specjalista terapii uzależnień, dietetyk lub inny specjalista świadczący Usługi na podstawie umowy zawartej z Usługodawcą;
d. Pacjent – osoba fizyczna nabywająca od Usługodawcy usługę w zakresie konsultacji lub wsparcia psychologicznego oraz konsultacji psychoterapeutycznej lub psychoterapii;
e. Gabinet – lokal, w którym Usługodawca świadczy Usługi, znajdujący się pod adresem: Gabinety Psychoterapii SELFCARE ul. Limanowskiego 15/4 (1 piętro), 30-551 Kraków oraz ul. Urzędnicza 56/4 (1 piętro), 30-040 Kraków
f. Strona internetowa – strona internetowa Usługodawcy dostępna pod adresem https://gabinetyselfcare.pl/;
g. Usługa – odpłatna usługa świadczona przez Usługodawcę;
h. Umowa – umowa o świadczenie usług przewidzianych w Regulaminie, zawarta zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

§2. Usługi świadczone drogą elektroniczną bezpłatnie

1. Każda pełnoletnia osoba fizyczna może korzystać bezpłatnie z treści zamieszczanych na Stronie internetowej.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamieszczania na Stronie internetowej treści reklamowych dotyczących zarówno usług oferowanych przez niego, jak i towarów i usług osób trzecich.
3. Warunkiem korzystania ze Strony internetowej jest posiadanie przez użytkownika sprzętu i systemu spełniającego następujące minimalne wymagania techniczne:
a) dostęp do Internetu z umożliwiającego to urządzenia,
b) odpowiednio skonfigurowana, aktualna wersja przeglądarki internetowej obsługująca pliki typu cookies, np. Microsoft Edge, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome.
4. Zabronione jest korzystanie przez użytkownika ze Strony internetowej w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy. Zabronione jest dostarczanie informacji o charakterze bezprawnym.
5. Wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu Strony internetowej mogą być zgłaszane Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości na następujących adres e-mail: biuro@gabinetyselfcare.pl. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w możliwie najkrótszym czasie, pozwalającym na pełną diagnostykę zaistniałego zdarzenia, nie później jednak niż w terminie 14-u dni od dokonania zgłoszenia.
6. Usługodawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Strony internetowej spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Strony internetowej z infrastrukturą techniczną użytkownika.
7. Z Usługodawcą można się skontaktować e-mailowo (biuro@gabinetyselfcare.pl).

§3. Usługi świadczone przez Usługodawcę odpłatnie

1. Usługodawca oferuje w szczególności następujące Usługi:
a) Konsultacja psychoterapeutyczna,
b) Psychoterapia indywidualna dla dorosłych,
c) Psychoterapia indywidualna dla dzieci i młodzieży,
d) Psychoterapia par i małżeństw,
e) Psychoterapia uzależnień,
f) Konsultacja psychologiczna dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
g) Terapia psychologiczna dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
2. Usługi świadczone są przez Specjalistów, którzy posiadają stosowne uprawnienia do świadczenia Usług oraz dokładają wszelkich starań, aby działać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie standardami, a także poszanowaniem praw Pacjenta, zasadami etyki i poufności.
3. Usługodawca może odmówić świadczenia Usługi (co jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy w trybie natychmiastowym) w przypadku, gdy:
a) przypuszcza, że Pacjent jest niepełnoletni lub niepoczytalny i w jego imieniu nie występuje opiekun prawny lub inna upoważniona osoba,
b) świadczenie Usługi naruszałoby obowiązujące przepisy prawa, zasady etyki lub prawa osób trzecich,
c) przypuszcza, że świadczenie Usługi może zagrażać zdrowiu lub życiu Pacjenta,
d) Pacjent, pomimo wezwania, nie reguluje płatności należnych z tytułu świadczenia Usług.
4. Usługodawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych od Pacjenta w związku ze świadczonymi Usługami, w szczególności informacji o stanie jego zdrowia.
5. Informacje dotyczące przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Pacjentów opisane zostały w klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych oraz w Polityce prywatności dostępnych na Stronie internetowej.

§4. Rezerwacja wizyty i zawarcie Umowy

1. Rezerwacja pierwszej wizyty może zostać dokonana:
a) e-mailowo – pod adresem: kontakt@gabinetyselfcare.pl,
b) za pośrednictwem kalendarza dostępnego na Stronie internetowej (przekierowanie do zewnętrznego systemu rezerwacji wizyt),
c) telefonicznie – pod numerem: 500 15 40 40 w godzinach pracy rejestracji podanych na Stronie internetowej.
2. Jeżeli rezerwacja wizyty następuje e-mailowo lub telefonicznie, strony ustalają zakres Usługi, termin i zasady płatności podczas wymiany korespondencji e-mail lub rozmowy telefonicznej. Po ustaleniu niezbędnych kwestii Usługodawca przesyła Pacjentowi na wskazany adres e-mail podsumowanie z prośbą o potwierdzenie i akceptację Regulaminu oraz klauzuli informacyjnej o ochronie danych osobowych. Warunkiem skutecznego dokonania rezerwacji jest akceptacja przesłanych dokumentów oraz dokonanie płatności.
3. Jeżeli rezerwacja wizyty następuje za pośrednictwem kalendarza dostępnego na Stronie internetowej, warunkiem skutecznego dokonania rezerwacji jest akceptacja Regulaminu, klauzuli informacyjnej o ochronie danych osobowych, polityki prywatności systemu rezerwacji wizyt oraz dokonanie płatności.
4. Umowa dotycząca świadczenia zarezerwowanej Usługi zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Usługodawcę płatności za zarezerwowaną Usługę.
5. Jeżeli rezerwacja wizyty następuje e-mailowo lub telefonicznie, w razie braku uiszczenia przedpłaty w ciągu 3-ch godzin od chwili dokonania rezerwacji, termin uznaje się za niezarezerwowany i dostępny dla pozostałych potencjalnych Pacjentów.
6. Umowę w imieniu Pacjentów, którzy nie ukończyli 18-go roku życia i/lub nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych zawiera rodzic, opiekun prawny lub inna osoba wyznaczona do opieki. W sytuacji, kiedy konsultacja dotyczy dzieci i młodzieży do 12-go roku życia, pierwsze spotkanie z psychologiem lub psychoterapeutą odbywa się z rodzicami lub opiekunami prawnymi bez udziału dziecka. W przypadku młodzieży od 12-go do 18-go roku życia, pierwsza konsultacja odbywa się wraz z rodzicami lub opiekunami prawnymi. Do rozpoczęcia psychoterapii dzieci i młodzieży do 18-go roku życia konieczna jest zgoda obojga rodziców lub opiekunów prawnych. Prowadzenie działań psychologicznych lub psychoterapeutycznych młodzieży powyżej 16-go roku życia wymaga również zgody Pacjenta.
7. Rezerwacja kolejnych wizyt może zostać dokonana w Gabinecie także przez Specjalistę. Płatności za kolejne wizyty mogą być dokonywane po wizycie, zgodnie z ustaleniami.

§5. Zasady świadczenia Usług

PIERWSZA WIZYTA

1. Pacjent, który umówił wizytę pierwszy raz może jeden raz poprosić o zmianę ustalonego terminu. W tym celu powinien on skontaktować się z recepcją e-mailowo lub telefonicznie w godzinach jej pracy podanych na Stronie internetowej.
2. Odwołanie wizyty jest możliwe telefonicznie pod numerem: 500 15 40 40 (w godzinach pracy rejestracji podanych na Stronie internetowej) lub e-mailowo pod adresem: kontakt@gabinetyselfcare.pl.
Odwołanie wizyty musi zostać dokonane najpóźniej na 24 godziny przed jej rozpoczęciem. W przypadku terminów poniedziałkowych oraz następujących po dniu świątecznym, odwołanie wizyty musi zostać dokonane w ostatni poprzedzający je dzień roboczy (w godzinach pracy rejestracji podanych na Stronie internetowej).
W przypadku nieodwołania wizyty w podanych wyżej terminach, przedpłata nie zostanie zwrócona. Jeśli wizyta zostanie odwołana zgodnie z podanymi wyżej terminami, wpłacone środki zostaną przekierowane na poczet kolejnej wizyty.

3. W wyjątkowych sytuacjach, Usługodawca zastrzega sobie prawo do odwołania zarezerwowanego terminu przez Pacjenta. W razie odwołania wizyty przez Usługodawcę, Usługodawca zaproponuje Pacjentowi nowy termin, a w razie braku jego akceptacji niezwłocznie zwróci Pacjentowi przedpłatę.

KOLEJNE WIZYTY – KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE

1. Konsultacje psychologiczne obejmują średnio od 3-ch do 5-u spotkań.
2. W trakcie konsultacji psychologicznej Specjalista zapoznaje się z problemami Pacjenta i proponuje plan dalszego leczenia, np. terapię psychologiczną, psychoterapię indywidualną, psychoterapię par i małżeństw, psychoterapię uzależnień lub wizytę u lekarza.
3. Podczas pierwszej konsultacji psychologicznej Specjalista razem z Pacjentem ustalają stały termin dalszych wizyt.
4. W sytuacji odwołania konsultacji przez Specjalistę, rejestracja informuje Pacjenta o odwołanej wizycie. Kolejna wizyta może odbyć się w następnym tygodniu o stałej godzinie (w przypadku wizyt odbywających się raz w tygodniu), chyba że Specjalista będzie mógł zaproponować inny wcześniejszy termin.
5. W sytuacji nieobecności Pacjenta na jednej sesji i braku informacji o nieobecności, Usługodawca przyjmuje to, jako rezygnację Pacjenta z procesu konsultacji i anuluje termin kolejnej konsultacji.

KOLEJNE WIZYTY – STAŁE SESJE TERAPII PSYCHOLOGICZNEJ

1. Stałe sesje terapii psychologicznej nie są potwierdzane przez rejestrację.
2. Po rozpoczęciu terapii spotkania dla osób dorosłych są odpłatne także w wypadku nieobecności Pacjenta, niezależnie od przyczyny nieobecności.
3. W przypadku terapii psychologicznej dzieci i młodzieży przez okres:
a) 12-u miesięcy od dnia rozpoczęcia terapii, 4-krotne odwołanie sesji nie podlega opłacie (pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia nieobecności Specjaliście),
b) 6-u miesięcy od dnia rozpoczęcia terapii, 2-krotne odwołanie sesji nie podlega opłacie (pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia nieobecności Specjaliście),
c) 3-ch miesięcy od dnia rozpoczęcia terapii, 1-krotne odwołanie sesji nie podlega opłacie (pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia nieobecności Specjaliście).
4. W sytuacji odwołania sesji przez Specjalistę, rejestracja informuje Pacjenta o odwołanej wizycie. Pacjent nie ponosi opłaty za odwołaną sesję przez Specjalistę. Kolejna wizyta może odbyć się w następnym tygodniu o stałej godzinie (w przypadku wizyt odbywających się raz w tygodniu), chyba że Specjalista będzie mógł zaproponować inny wcześniejszy termin.
5. W sytuacji 2-ch następujących po sobie nieobecności Pacjenta i braku informacji o nieobecności, Usługodawca przyjmuje to, jako rezygnację Pacjenta z terapii i anuluje termin stałych sesji psychologicznych.
6. Ewentualne zmiany terminów terapii psychologicznej są ustalane bezpośrednio ze Specjalistą podczas sesji.

KOLEJNE WIZYTY – KONSULTACJE PSYCHOTERAPEUTYCZNE

1. W trakcie konsultacji psychoterapeutycznych Pacjent zapoznaje się z metodą leczenia, jaką jest psychoterapia. Kwalifikacja do psychoterapii odbywa się podczas pierwszych 3-ch – 4-ch konsultacji psychoterapeutycznych.
2. Informacje dotyczące przebiegu leczenia, częstotliwości spotkań i płatności omawiane są ze Specjalistą podczas pierwszych konsultacji psychoterapeutycznych. Kolejnym etapem jest ustalenie kontraktu terapeutycznego.
3. Podczas pierwszej konsultacji psychoterapeutycznej Specjalista razem z Pacjentem ustalają stały termin dalszych wizyt.
4. W sytuacji odwołania konsultacji przez Specjalistę, rejestracja informuje Pacjenta o odwołanej wizycie. Pacjent nie ponosi opłaty za odwołaną konsultację przez Specjalistę. Kolejna wizyta może odbyć się w następnym tygodniu o stałej godzinie (w przypadku wizyt odbywających się raz w tygodniu), chyba że Specjalista będzie mógł zaproponować inny wcześniejszy termin.
5. W sytuacji nieobecności Pacjenta na jednej sesji i braku informacji o nieobecności, Usługodawca przyjmuje to, jako rezygnację Pacjenta z procesu konsultacji i anuluje termin zarezerwowanej konsultacji.

KOLEJNE WIZYTY – STAŁE SESJE PSYCHOTERAPEUTYCZNE

1. Stałe sesje psychoterapeutyczne u Specjalistów nie są potwierdzane przez rejestrację.
2. Po rozpoczęciu psychoterapii wszystkie spotkania dla osób dorosłych są odpłatne także w wypadku nieobecności Pacjenta, niezależnie od przyczyny nieobecności.
3. W przypadku psychoterapii dzieci i młodzieży przez okres 12-u miesięcy od dnia rozpoczęcia terapii, 4-krotne odwołanie sesji nie podlega opłacie (pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia nieobecności Specjaliście).
4. W sytuacji odwołania sesji przez Specjalistę, rejestracja informuje Pacjenta o odwołanej wizycie. Pacjent nie ponosi opłaty za odwołaną sesję przez Specjalistę. Kolejna wizyta może odbyć się w następnym tygodniu o stałej godzinie (w przypadku wizyt odbywających się raz w tygodniu), chyba że Specjalista będzie mógł zaproponować inny wcześniejszy termin.
5. W sytuacji 2-ch następujących po sobie nieobecności Pacjenta i braku informacji o nieobecności, Usługodawca przyjmuje to, jako rezygnację Pacjenta z terapii i anuluje termin stałych sesji psychoterapeutycznych.
6. Ewentualne zmiany terminów psychoterapii są ustalane bezpośrednio ze Specjalistą podczas sesji.

WSZYSTKIE WIZYTY

1. Jeśli Pacjent spóźni się na wizytę, to sesja zostanie skrócona o czas opóźnienia.
2. W przypadku, gdy Pacjent nie może pojawić się na sesji, powinien niezwłocznie skontaktować się z recepcją telefonicznie pod nr 500 15 40 40 w godzinach jej pracy podanych na Stronie internetowej lub e-mailowo na adres: kontakt@gabinetyselfcare.pl

§6. Opłaty i reklamacje

1. Informacje dotyczące Usług, takie jak cena i czas trwania, wskazane są na Stronie internetowej oraz w Gabinecie, a także omawiane podczas wstępnych konsultacji ze Specjalistą.
2. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Usługach podane na stronie internetowej Usługodawcy oraz w Gabinecie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).
3. Opłaty za Usługi mogą ulegać zmianie. Nowe ceny obowiązują Pacjentów uczestniczących w psychoterapii po upływie 2-ch miesięcy od daty poinformowania ich o nowych cenach.
4. Pacjent, który dokonał opłaty za Usługę może poprosić o wystawienie i przesłanie faktury. Pacjent wyraża zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej na wskazany przez siebie adres e-mail.
5. Pacjent ma prawo złożyć reklamację dotyczącą Usługi.
6. Reklamację należy przesłać w formie pisemnej lub w wiadomości e-mail na adres: biuro@gabinetyselfcare.pl
7. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Pacjenta (imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail), przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Usługodawca wezwie do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
8. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14-u dni od daty wpłynięcia kompletnej reklamacji.

§7. Postanowienia końcowe

1. Usługodawcy przysługują wszelkie prawa, w tym prawa własności intelektualnej, do Strony internetowej, jej nazwy, domeny internetowej, a także do wzorców, formularzy, zdjęć, logotypów i danych znajdujących się na Stronie internetowej.
2. Na wniosek Pacjenta (ewentualnie rodzica lub opiekuna prawnego) Specjalista wydaje zaświadczenie obejmujące informacje: w jakim przedziale czasowym, z jaką częstotliwością i z jakich Usług korzystał dany Pacjent. W przypadku świadczenia Usług na rzecz osoby niepełnoletniej, do uzyskania zaświadczenia uprawnieni są obydwoje rodzice/opiekunowie prawni (niepozbawieni władzy rodzicielskiej). Termin wydania zaświadczenia wynosi 14 dni. Zaświadczenie należy odebrać osobiście u Specjalisty.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. Pacjentów obowiązuje treść Regulaminu z daty zawarcia Umowy.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 09.01.2023 r.

Gabinety Psychoterapii SELFCARE
Dane rejestrowe:
A. Staroszczyk, J. Pietras Spółka Cywilna
ul. Szlachecka 23B, 32-080 Brzezie
NIP 6772478791, REGON 522249971

Kraków, ul. Limanowskiego 15/4

Umów wizytę (Gabinety Krowodrza)

Kraków, ul. Urzędnicza 56/4

Kraków, ul. Limanowskiego 15/4

Kraków, ul. Urzędnicza 56/4