KLAUZULA INFORMACYJNA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Współadministratorami Państwa danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych (RODO) są Anna Skrzypczyk-Sielańczyk, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Gabinet Psychoterapeutyczny Anna Skrzypczyk-Sielańczyk”, NIP 7542655600, Agnieszka Staroszczyk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Gabinet Psychoterapii Agnieszka Staroszczyk”, NIP 8133292342 oraz Jacek Pietras prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Jacek Pietras”, NIP 7341420439, wspólnicy spółki cywilnej działającej pod firmą „Anna Skrzypczyk-Sielańczyk, Agnieszka Staroszczyk, Jacek Pietras” spółka cywilna, adres: ul. Olszanicka 8a/2, 30-241 Kraków, NIP 6772478791, REGON 522249971 (“Współadministratorzy”).

 2. Współadministratorzy nie powołali Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) i wykonują obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych na podstawie zawartej umowy o współadministrowanie. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować się ze Współadministratorami drogą elektroniczną, wysyłając e-mail pod adres kontakt@gabinetyselfcare.pl

 3. Współadministratorzy przetwarzają dane osobowe w następujących celach:

  1. w celu zawarcia i wykonania umowy dotyczącej świadczonych usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda na przetwarzanie danych szczególnych kategorii),

  2. w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda na rozpowszechnianie wizerunku),

  3. w celu dokonania rozliczeń, w tym prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz wypełniania obowiązków podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,

  4. w celach wynikających z uzasadnionych interesów administratora, w szczególności w celach statystycznych, archiwizacyjnych, badania jakości i satysfakcji, marketingu bezpośredniego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

  5. w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 1. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwiać świadczenie usług.

 2. Dane szczególnych kategorii przetwarzane są na podstawie rt. 9 ust. 2 lit. h) RODO) (przetwarzanie jest konieczne w celu świadczenia opieki zdrowotnej lub prowadzenia leczenia) lub na podstawie udzielonej zgody.

 3. Okres przechowywania danych osobowych jest uzależniony od podstawy prawnej ich przetwarzania:

  1. w przypadku, gdy dane są przetwarzane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym prawa podatkowego, będą one przetwarzane przez okres niezbędny do wypełnienia tych obowiązków i przez okres wymagany przez przepisy prawa;

  2. w przypadku, gdy dane są przetwarzane w celu wykonania umowy, będą one przetwarzane do czasu zakończenia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji umowy lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;

  3. w przypadku, gdy dane są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, będą one przetwarzane do czasu istnienia interesów stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

  4. w przypadku, gdy dane są przetwarzane są na podstawie zgody, będą one przetwarzane do czasu cofnięcia przez Państwa tej zgody.

 1. Niezależnie od podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych mają Państwo prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania. We wskazanych w RODO przypadkach mają Państwo również prawo do żądania usunięcia danych osobowych oraz prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania.

 2. W przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO dodatkowo mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a gdy dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub b) RODO dodatkowo przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych. Mogą Państwo w każdym momencie cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych (bez wpływu na czynności dokonane przed cofnięciem zgody).

 3. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia, że dane nie są przetwarzane w sposób zgodny z prawem.

 4. Dane osobowe mogą być przekazywane osobom upoważnionym przez Współadministratorów, podmiotom przetwarzającym dane w ich imieniu (biuro rachunkowe, podmioty świadczące usługi doradcze, marketingowe itp.) oraz podmiotom uprawnionym przepisami prawa.

 5. Dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. W takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską bądź na podstawie odpowiedniej decyzji Komisji Europejskiej.

 6. Dane osobowe nie będą objęte procesem zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.